1. כללי
  1. ברוכות הבאות לאתר האינטרנט BRENDA STUDIO (להלן: "האתר") של חברת "ברנדה סטודיו בע"מ" (להלן: "המפעילה"). האתר משמש כאתר רשמי של המפעילה וחנות וירטואלית, המאפשר לגולשות באתר ולמשתמשות (כהגדרת מונח זה להלן) גישה למוצרים של המפעילה, הן בחנות והן באתר, לצפות בקולקציות המשתנות וכן לבצע רכישות של אותם המוצרים באמצעות האתר, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). האמור בתנאי השימוש בלשון נקבה נועד לצרכי נוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. האמור ביחיד מתייחס גם לרבים.
  2. יש להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת. הפעילות באתר מהווה הסכמה מצד המשתמשת לתנאי השימוש המפורטים להלן, ללא כל הגבלה או הסתייגות, ותנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, ולמשתמשת לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. 
  3. תנאי השימוש מהווים הסכם התקשרות מחייב בין המפעילה לבין כל גולשת ו/או צופה ו/או משתמשת ו/או רוכשת ו/או מבצעת פעולה כלשהי ו/או משתמשת בדרך אחרת, באתרו/או במידע המצוי בו (להלן: "המשתמשת"). 
  4. המפעילה תהא רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל עת (באופן מלא או חלקי), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהא מחויבת למתן הודעה מראש בדבר הפסקת הפעילות. 
  5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע בו פעילות כלשהיא ו/או לבטל השתתפות של משתמשת, שהתנהגותה אינה הולמת ו/או ראויה ו/או חורגת מהאמור בתנאי השימוש אלה ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגיעה בניהולו התקין של האתר.
 2. שימוש באתר
  1. ביצוע הרכישות באתר יתאפשר בכפוף להתקיימות התנאים שלהלן במצטבר:
   1. המשתמשת הינה בגירה (מעל גיל 18) וכשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
   2. המשתמשת הינה בעלת כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
   3. המשתמשת הינה בעלת תיבת דואר אלקטרוני פעילה ונגישה ברשת האינטרנט ובעלת כתובת לקבלת דואר בישראל.
   4. הרכישה הינה לצריכה פרטית בלבד ולא סיטונאית ו/או למטרות מסחריות כגון: ימי צילום, השקות וכו'. 
  2. המפעילה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או הודעה מראש, שלא לאפשר לאדם וכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לרבות להפסיק ו/או לחסום את הגישה לרכישה ו/או הגלישה באתר.
  3. המפעילה אינה מתחייבת לכלל התכנים ו/או השירותים האמורים, כולם או מקצתם, באופן שוטף באתר ונתון לה שיקול הדעת הבלעדי לשינוי רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לשינוי מבנה האתר, מראהו, עיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים המוצעים במסגרתו וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה למשתמשות, אשר לא תהא להן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעילה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. רכישת פריטים באתר
  1. המשתמשת תבחר את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים, כאשר לכל פריט, המוצע באתר, יוצג "דף פריט" בו יופיע מידע אודות הפריט המוצע ומחירו. המפעילה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להשמיט פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף ו/או להוריד צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות (לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים) ובין הפריטים בפועל, אשר נובעים, בין היתר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב ולמשתמשת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ בשיעורו כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש ואינם כוללים דמי משלוח. 
  2. המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות המפעילה (גבוהים ו/או נמוכים) וייתכנו מבצעים / הטבות אשר יתקיימו במסגרת האתר ולא במסגרת חנויות המפעילה ולהיפך. 
  3. המפעילה רשאית להציע, מעת לעת, הנחות, הטבות ומבצעים באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בהתאם לתנאי אותן הטבות, כפי שיפורסמו באותו אמצעי תקשורת. המפעילה רשאית בכל עת להפסיק את ההנחות, ההטבות ומבצעים אלה, להחליפם או לשנותם, בהתאם להוראות הדין החל ותנאי אותן הטבות כפי שפורסמו.
  4. ככלל לא יינתנו הנחות/הטבות בכפל על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת). בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בגין פריטים המצויים תחת קטגוריית "הנחה". תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים מתחלפים כפי שיפורט עם פרסום הקופון ו/או המבצע. תשומת לב כי ניתן לממש קופונים רק ברכישה באתר, ללא הנחות ועל המחיר המלא של הפריט, ולא ניתן לממש יותר מקופון אחד בהזמנה. עוד מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה, ובתנאים המזכים את המשתמשת בהחזר כספי, הסכום שיוחזר למשתמשת יהיה הסכום ששילמה בפועל לאחר הנחה/הטבה. למען הסר ספק יובהר, כי לא יינתן החזר כספי עבור רכישה שבוצעה באמצעות קופונים, כי אם זיכוי כספי בלבד, בהתאם לסכום ששולם בפועל על אותו פריט.
  5. כחלק בלתי נפרד מהליך ביצוע הרכישה, תתבקש המשתמשת להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ההזמנה") .המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת למשתמשת אודות פריטים המצויים בסל הקניות והזמנתם טרם הושלמה, באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת שהוזנה ע"י המשתמשת ו/או שליחת מסרון לטלפון הנייד של המשתמשת.

מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. נגד משתמשות שיספקו פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילה עקב שיבוש הפעלת האתר. 

  1. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע המפעילה בדיקת פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמשת הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. למען הסר ספק, משלוח ההודעה כאמור אינו מהווה ראיה על ביצוע הפעולה כאמור ואינו מחייב את המפעילה. רישומי המחשב של המפעילה יהוו ראיה חלוטה לביצוע ההזמנה כאמור. מובהר, כי חיוב מבצעת הפעולה בגין עלות הפריט והמשלוח הנרכש על ידה, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה ורק לאחר קבלת אישור מחברות האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין המפעילה, תיחשב העסקה כמאושרת על ידי המפעילה.
  2. מקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי - תקבל המשתמשת הודעה מתאימה. מובהר, כי במקרה כזה ייראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה, ולמשתמשת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה בעניין זה. 
  3. השלמת עסקת הרכישה מותנית בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט, אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהא המפעילה רשאית להודיע למשתמשת על ביטול ההזמנה, ובהתאם יבוטל חיוב כרטיס האשראי על ידי המפעילה מול חברות כרטיסי האשראי. הודעה כאמור תימסר למשתמשת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית ו/או בהודעת מסרון לטלפון הנייד שלה, בהתאם לשיקול דעת המפעילה והפרטים המצויים בידיה. במקרה כאמור, לא תהא למשתמשת טענה כלשהיא כנגד המפעילה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותרת המשתמשת על כל טענה כאמור. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים ו/או את סכום ההזמנה, בכל הזמנה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  4. התשלום בעבור המוצרים באתר אפשרי גם באמצעות שירותי PayPal וכל ההוראות החלות לגבי כרטיסי אשראי בתנאי שימוש אלו, יחולו גם לגביהם בשינויים המחויבים.
 1. שילוח ואספקת המוצרים למשתמשת
  1. המשתמשת תהא רשאית לבחור בין איסוף הפריטים המוזמנים לבין ביצוע משלוח ליעד שתבחר. במקרה של איסוף, המשתמשת תוכל לאסוף את ההזמנה שביצעה באתר בתוך 3 ימי עסקים, ולאחר קבלת הודעה לדואר האלקטרוני ו/או לטלפון הנייד שלה ו/או הודעה טלפונית שתימסר על ידי המפעילה, בהתאם לשיקול דעתה, כי הפריטים ממתינים למשתמשת במקום האיסוף. מקום האיסוף יהא בחנות המפעילה ברחוב דיזינגוף 89, תל אביב יפו ובשעות פעילות החנות בימי חול בין השעות 9:30-17:00 ובימי שישי בין השעות 09:30-13:00. יצוין כי יכול ומעת לעת מועדי פתיחת החנות ישתנו ובהתאם יש בכל מקרה לשים לב להנחיות כפי שישלחו כאמור ע"י המפעילה.
  2. בחרה המשתמשת במשלוח הפריטים הנרכשים, תהא המשתמשת רשאית לבחור במשלוח ישירות לביתה ו/או ליעד אחר, לפי בחירתה. המפעילה תספק את הפריטים כאמור לחברת השילוח/דואר ישראל את הכתובת אותה ציינה המשתמשת באתר בעת הזמנתה. תשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור הפריטים ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי הוראות הדין החל. אספקת הפריטים מהאתר נעשית על ידי שימוש בחברת שילוח חיצונית ונעשית בכפוף מדניות חברת השילוח, כפי שתתעדכן מעת לעת והחברה אינה אחראית לפעילות ופעולות חברת השילוח החיצונית.
  3. זמני אספקת המוצרים כפי שמצוינים באתר הינם ב"ימי עסקים" בלבד, קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), החל משעה 09:30 ועד לשעה 17:00. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 16:00 או ביום שאינו יום עסקים, תחשב לצורך חישוב מועד האספקה של חברת השילוח, כאילו בוצעה ביום העסקים שלמחרת.
  4. יתכן שזמן האספקה ליישובים, עיירות, מושבים, קיבוצים, מועצות ויעדים מרוחקים יהיה יהיה ארוך מהרגיל וכאמור הינו תלוי במועדי וזמני אספקת המשלוחים אצל חברות השילוח. במקרה שחברת השליחות לא מבצעת משלוחים ליעד שציינה המשתמשת באתר, המפעילה תשלח את הפריטים באמצעות דואר רשום. אספקת הפריטים כאמור על ידי דואר ישראל באמצעות דואר רשום תהא בכפוף למדיניות דואר ישראל, כפי שתתעדכן מעת לעת. 
  5. מובהר, כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים וכי ייתכנו שינויים ו/או עיכובים בזמני האספקה עקב נסיבות התלויות בחברות השליחויות ו/או צדדי ג' אחרים, ושאינם תלויים במפעילה. המשתמשת מאשרת כי ידוע לה כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשרת כי ידוע לה כי המפעילה לא תהא אחראית לאיחור באספקת הפריטים במקרים אלו, לרבות במקרה של "כוח עליון", ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע ו/או שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים וכן מכל סיבה אחרת, שאינה בשליטת המפעילה. בכל הנוגע לאספקת פריטים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, בעת ביצוע ההזמנה יצוין בפני המשתמשת כי אין אפשרות לספק את הפריטים למקום המבוקש ויינתנו חלופות אספקה במיקומים סמוכים, אשר על המשתמשת לאשרם לצורך השלמת ואישור ההזמנה.
  6. מובהר, כי המפעילה אינה מתחייבת לזמן אספקה, כפי שמוגדר לעיל, כאשר הפריטים (כולם או מקצתם) חסרים במלאי – או אז תמסור המפעילה הודעה על כך למשתמשת, אשר תהא רשאית לבטל את ההזמנה, ללא תשלום קנס כלשהו, והכל בהתאם לפרטים שהזינה המשתמשת באתר. המפעילה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקת הפריטים למשתמשת ו/או אי אספקתם, שייגרם בשל פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או בלתי מלאים, שמסרה המשתמשת.
  7. אספקת הפריטים יוכל ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמשת וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המפעילה. מוסכם כי המפעילה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, עפ"י שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמשת.
 2. ביטול עסקה / מדיניות החזרת מוצרים
  1. עם קבלת הפריט לידיה, תבדוק המשתמשת את הפריט מיד עם קבלתו ותודיע למפעילה אם הפריט שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר (בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה). במקרים כאמור, תהא המשתמשת רשאית לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף להוראות תנאי השימוש ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (החוק והתקנות יכונו יחד להלן: "חוק הגנת הצרכן").
  2. יובהר, כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, רשאית המפעילה לגבות דמי ביטול כקבוע ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, ואשר יסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. במקרה של ביטול שנעשה לאחר מועד שליחת הפריטים למשתמשת, לא יוחזרו למשתמשת דמי המשלוח. 
  3. ביטול עסקה או החלפת פריט יעשה באמצעות פנייה ישירה לוואטספ של המפעילה במספר טלפון: 050-9011982, בימים א' – ה', בין השעות 09:30 - 17:00 או לחלופין לכתובת הדוא"ל info@brendastudio.com . לצרכי משלוח דואר רשום ופניות בכתב, כתובת המפעילה הינה רח' דיזינגוף 89, תל אביב יפו, 6439601 [החזרת מוצרים באמצעות שליח תתאפשר בעבור תשלום בסך 30 ש"ח שיקוזז מסכום ההחזר (ככל שיינתן)]. בנוסף, המשתמשת רשאית להפקיד את הפריט באופן עצמאי בחנות המפעילה אשר בכתובת שלעיל. 
  4. הפריטים המוצגים באתר עומדים למכירה בחנות המפעילה עד גמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. . התמונות ו/או התיאורים ו/או העיצובים של הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד.
  5. החזר כספי יבוצע אך ורק באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, וזאת תוך 14 ימים ממועד קבלת הפריט שביקשה המשתמשת להחזיר. המפעילה רשאית לגבות דמי ביטול, כמפורט בסעיף 4.2 לעיל.
  6. המשתמשת רשאית להחזיר מוצר בכפוף להוראות החוק הגנת הצרכן, ובלבד שבמוצר המוחזר כאמור לא נעשה כל שימוש, שאריזתו לא נפתחה או נפגמה, המוצר המוחזר לא ניזוק וכך גם תווית המוצר והמוצר המוחזר נמצא באריזתו המקורית ככל הניתן. 
  7. בהתאם להנחיות משרד הבריאות פריטי הלבשה תחתונה ובגדי ים – לא ניתנים להחזרה/החלפה.
  8. החלפת הפריט במוצר אחר תיעשה בחנויות המפעילה או כפי שיוסכם בין הצדדים, בהתאם למדיניות החזרת מוצרים הנהוגה ברשת חנויות המפעילה, כפי שתעודכן מעת לעת, וזאת בתוך 14 ימים מרגע קבלת ההודעה שהחבילה הגיעה לחנות. ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש כלשהוא, לא הוסרו ממנו תוויות הפריט המקוריות והוחזרה האריזה המקורית. 
  9. פריט אשר הוחלף לא יינתן עליו החזר כספי, יהיה ניתן לקבל עליו קרדיט למימוש באתר.
  10. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה, לבטל עסקת רכישה שביצעה משתמשת, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. לאחר סיום עסקת הרכישה התברר כי הפריט אזל מהמלאי.
   2. לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיה המלאים של המשתמשת.
   3. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלה.
   4. המשתמשת פעלה באופן בלתי חוקי ו/או בניגוד להוראות הדין.
   5. המשתמשת מסרה בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
   6. המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהוא.
   7. המפעילה סבורה כי בכוונת המשתמשת למכור את הפריטים, שנרכשו על ידה באמצעות האתר, לצד ג' כלשהוא. בהקשר זה המשתמשת מאשרת ומתחייבת כי לא תמכור פריטים שרכשה באתר לצד ג' כלשהוא.
   8. המשתמשת לא קיבלה את המשלוח שהוזמן על ידה תוך 14 ימי עסקים.
   9. במקרה בו אין באפשרות המפעילה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמשת את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, וזאת בשל כוח עליון כהגדרתו לעיל ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי או אירוע בטחוני.
  11. בנסיבות כאמור רשאית המפעילה לבטל את העסקה, ללא חיוב דמי ביטול, או להציע למשתמשת פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור לא תהא המפעילה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 3. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם מדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו), לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים והשירותים, תיאור המוצרים והשירותים, העיצובים, האיורים, הצילומים, התמונות, המפות, קטעי האודיו, קטעי הווידאו, הטקסט, הגרפיקה וכיו"ב'), קוד המחשב של האתר, ה- Domain וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של המפעילה ו/או מי מטעמה והשימוש בכל הזכויות האמורות שייך למפעילה באופן בלעדי (להלן: "המידע"). 
  2. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מן המידע הכלול באתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של המפעילה מראש ובכתב.
  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של המפעילה מראש במפורש ובכתב ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של המפעילה, מכל סוג שהוא.
  4. אין להשתמש במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של המפעילה מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף מסוגים וכיוצ"ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
  5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו המפעילה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש במפורש ובכתב.
 4. אחריות
  1. השימוש באתר נעשה באחריותה המלאה של המשתמשת בלבד. מובהר, כי המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק (ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר) שנגרם למשתמשת ו/או לצד ג', כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, מכל סיבה שהיא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  2. לא תהא למשתמשת באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה בקשר עם האתר, הפריטים המוצעים במסגרתו או תכניו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שהמפעילה לא תישא בכל אחריות שהיא לתכני המשתמשות, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל).
  3. המפעילה אינה מתחייבת, כי תכני האתר (לרבות תכני המשתמשות) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמשות.
  4. המפעילה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המפעילה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל המפעילה ובין אצל הנהלת האתר - ולא יהא באלה כדי להטיל על המפעילה איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשות ולא תהא למשתמשות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
  5. המפעילה אינה אחראית לכל נזק ,לרבות בשל "וירוסים "ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמשת או לכל רכוש אחר של המשתמשת, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
  6. המשתמשת באתר מתחייבת לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של המפעילה בהתאם לכל דין. בנוסף, תפצה ו/או תשפה המשתמשת את המפעילה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני משתמשות אותם העלתה ו/או מסרה ו/או פרסמה באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשתה בשירותי האתר.
  7. המשתמשת מסכימה, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המפעילה, במקרים בהם המפעילה תחשוש כי השימוש של המשתמשת באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין, היא תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמשת באתר, בכפוף לכל דין, וכן היא שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מידי את שימוש המשתמשת באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות המפעילה על פי דין.
 5. אבטחה ופרטיות
  1. המשתמשת מצהירה כי ידוע לה שהשימוש באתר מחייב את מסירת פרטיה האישיים (לרבות שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת), אשר יישמרו על ידי המפעילה במאגר מידע רשום על שמה, ולמשתמשת באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המפעילה בקשר למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה והיא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
  2. מאחר שהאתר פועל בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של המפעילה להבטיח חסינות על סודיות פרטי המשתמשות ומניעת הגעתם לגורמים זרים וכן אין באפשרותה להבטיח מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי המפעילה, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשות באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמשת לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בנוגע לאמור.
  3. פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשות המבצעות פעולות באתר אינם נשמרים במערכות המפעילה, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות גורם חיצוני. לאור העובדה כי עסקינן בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות המפעילה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהוא לחדור למידע אשר שמור בידי המפעילה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמשת כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא המפעילה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמשת ו/או למי מטעמה, אם מידע כלשהוא, שמסרה המשתמשת באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  4. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות המשתמשת (ובכלל זה פרטים אישיים), הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמשת ו/או אשר גילתה בהם עניין, זמן שהיית המשתמשת באתר והפעולות שבוצעו על ידה באתר, כך שהמפעילה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקה וניתוח מידע סטטיסטי, ולמשתמשת לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור. המפעילה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמשת אישית ו/או מאפשרים את זיהויה באופן אישי. 
  5. כאמור בסעיף 8.1 לעיל, פרטיה האישים של המשתמשת יישמרו במאגר המידע של המפעילה. כל הפרטים שימסרו על ידי המשתמשת (להלן: "המידע") יוזנו במאגר כאמור כאשר ידוע למשתמשת ומאושר על ידה כי לבחירת המפעילה, ייתכן והמאגר יוחזק ע"י מי מטעמה של המפעילה ו/או צד שלישי כלשהו. 
  6. בנוסף, במקרה של מכירת המפעילה, מניותיה או חלק מהן וכן במקרה של ביצוע רכישה, מיזוג או מכירה של חלק מהנכסים של המפעילה או כולם, המפעילה עשויה לחשוף או להעביר את כל המידע שיימסר ע"י המשתמשת אל הגורם שירכוש את המפעילה, מניותיה או חלק מהן או לגורם שיירכש או ימוזג עם המפעילה.
  7. המפעילה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשות (ככל שיהיו ברשותה), אולם היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמשת (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם המשתמשת ביצעה מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או העשויים לפגוע במפעילה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או המשתמשת עשתה שימוש בשירותי המפעילה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי המפעילה צו שיפוטי, המורה לה למסור את פרטי המשתמשת לצד שלישי כלשהוא וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.
  8. עם רישומה לאתר ואישור תנאי השימוש האמורים לעיל ולהלן, מאשרת המשתמשת לקבל מהמפעילה דיוור ישיר של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת"פים ועדכונים שונים בקשר עם המוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד. הסכימה משתמשת לקבלת דיוור, או לא הודיעה על סירובה לקבלת דיוור, רשאית היא, בכל עת, להודיע למפעילה על סירובה לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בפנייה למפעילה בדואר אלקטרוני remove@brendastudio.com או בפנייה לשירות הלקוחות של המפעילה בטל: 03-5160830, או לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור. 
  9. שליחת הודעות ע"י האתר בכל דרך שהיא לרבות דואר, דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (לרבות לטלפון הנייד) כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשות האתר כגון: שליחת הודעת אימות, תזכורות לצורך השלמת הזמנה, חשבונית עסקה וכדומה אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמשת מאשרת בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.
  10. 8.10.הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמשת לכך שהמפעילה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות Cookies ו/או אמצעים דומים למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה למשתמשת בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא"ל), עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכדומה. המפעילה רשאית להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה. 
  11. 8.11.המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 6. שונות
  1. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשת ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
  2. המפעילה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד המפעילה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
  3. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר.
  4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלק ממנו לכל משתמשת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
  5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.
  6. תנאי השימוש באתר כאמור וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. 
  7. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.